Országos mérések eredményei

 

Az nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 80. § (1) szerint országos mérések keretében minden tanévben mérni, értékelni kell a nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai tevékenységet, különösen az alapkészségek, képességek fejlődését a 6., a 8. és a 10. évfolyamon valamennyi tanuló esetében

A 6., a 8. és a 10. évfolyamos tanulók az ország összes iskolájának valamennyi telephelyén (feladatellátási helyén) ugyanabban az időpontban és azonos körülmények között, az arra kiképzett felmérésvezetők irányításával és felügyeletével írták meg a felmérést.

A felmérésben használt teszteket, a hozzájuk tartozó Javítókulcsokat és a kérdőíveket az Oktatási Hivatal Köznevelési Mérés Értékelési Osztályának munkatársai állítják össze sokéves mérési tapasztalatuk alapján, a legkorszerűbb tesztelméleti és mérési módszertan alkalmazásával.

A tesztek olyan matematikai eszköztudást és szövegértést mérő feladatokból álltak, amelyek elsősorban nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását mérik, hanem a tanulóknak azt a képességét, ahogyan a tanultakat valódi problémák, megoldandó helyzetek kapcsán alkalmazni tudják.

A szövegértés fogalma: az írott nyelvi szövegek megértésének, használatának és a rájuk való reflektálásnak a képessége annak érdekében, hogy az egyén elérje céljait, fejlessze tudását, képességeit, kikapcsolódjék, sikerrel alkalmazkodjon vagy vegyen részt a mindennapi kommunikációs helyzetekben.

A matematikai eszköztudás magában foglalja:
• az egyénnek azt a képességét, amelynek segítségével megérti és elemzi a matematika szerepét a valós világban;
• a matematikai eszköztár készségszintű használatát; 
• az elsajátított matematikai tudás valós élethelyzetekben való alkalmazásának igényét és az erre való képességet;
• a matematikai eszközök használatát a társadalmi kommunikációban és együttműködésben az egyén életkorának megfelelő szinten.

 

Iskolánk mérési eredményeit a következő oldalakon tekinthetik meg*: 

Országos Kompetenciamérés (2008-tól): az OH mérési eredményeinek oldalán 
NETFIT (2015-től): a NETFIT hivatalos weboldalán az intézmény kiválasztása, valamint a megtekinteni kívánt elemek kijelölése után.
Idegen nyelvi mérések: 2017, 2018, 20192021

 

* kattintson a kiemet szövegrészre