A tanórán kívüli tevékenységek igénybevételének lehetőségei

Az iskolában a tanulók számára az alábbi - az iskola által szervezett - tanórán kívüli állandó, eseti, illetve időszakos foglalkozások működnek:

 • hitéleti programok,
 • délutáni csoportfoglalkozások,
 • tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök, énekkar,
 • versenyek, vetélkedők, bemutatók,
 • környezeti nevelés, erdei iskola, kirándulások,
 • múzeumi foglalkozások, színházlátogatás,
 • művészeti csoportok,
 • sportfoglalkozások,
 • házi bajnokságok,
 • kulturális és sportrendezvények,
 • diáknapok,
 • ünnepélyek, megemlékezések,
 • hagyományápolás,
 • iskolagyűlések, hulladékgyűjtés, tanulói ügyelet, iskolarádió,
 • könyvtári foglalkozás,
 • egyéb rendezvények

A tanórán kívüli tevékenységekre jelentkezni, azokon részt venni a foglalkozás jellegétől függően lehet.

 • Az intézmény éves programjában szereplő ünnepélyek, megemlékezések, diáknapok, hitéleti programok, kulturális és sportrendezvények minden tanuló számára kötelezőek.
 • A felzárkóztató foglalkozásokon való részvétel azoknak kötelező, akiknek pedagógia szakvélemény előírja annak megvalósítását, illetve azoknak a tanulóknak javasolt akiket a pedagógus – a tanulmányi előmenetelük érdekében – erre kijelöl.
 • A tehetségfejlesztő foglalkozásokra, szakkörökre, énekkari foglalkozásokra önkéntesen lehet jelentkezni, de jelentkezés után az adott félévben a foglalkozásokon kötelező részt venni.
 • Az alsó tagozaton a napközi és a felső tagozaton a tanulószoba minden tanuló számára kötelező. Ez alól felmentést – írásbeli szülői kérésre- az igazgató adhat.
 • A mindennapos testnevelés keretében szervezett többlet testnevelés órák minden diák számára kötelezőek. A foglalkozásra a tanév elején kell jelentkezni, másik foglalkozást választani csak félévkor lehet. A többlettestnevelés alól csak abban az esetben kaphat a tanuló felmentést, ha a felmentés törvényi lehetőségeinek megfelelő igazolást a szülő benyújtja..