Intézményünkről röviden

 

A Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Békásmegyer-Ófaluban nyugodt, családias környezetében található. Egységes szerkezetű képzést biztosítunk az óvodás kortól egészen az érettségi letételéig. Fenntartónk az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF).

A keresztény nevelés célkitűzése, hogy megteremtse a szeretet légkörét a közösségben, segítse a fiatalokat abban, hogy személyiségük kibontakozzék a nevelés és az oktatás szoros egységében. Mindez hatékonyan és hitelesen csak úgy történhet, ha az óvoda-iskola és a szülői ház a kölcsönös bizalom légkörében, folyamatosan együttműködik, mivel a szülő, a gyermek és a pedagógus egymásra utalt munkatársak.

Alapvetően a vallásukat gyakorló, katolikus családok gyermekeinek kívánunk megfelelő közeget biztosítani szellemi-lelki fejlődésükhöz, de örömmel fogadunk minden olyan gyermeket, akinek szülei elfogadják iskolánk világnézetét, valamint a keresztény szellemű nevelést gyermekük számára.

Intézményünk nevelőtestülete elsősorban katolikus elkötelezettségű, felkészült, jó szakemberekből áll, akikre az új módszerek iránti nyitottság jellemző.

Célunk hogy magas szakmai színvonal mellett biztosítsuk a gyermekek és fiatalok vallásos nevelését és ezen keresztül olyan embereket neveljünk, akik képesek a mai globalizálódó világban eligazodni, de az információáradatból igényesen, keresztény szellemiséggel szelektálnak.

Igyekszünk olyan légkört teremteni, amelyben a tanulóink otthon érzik magukat, és ebben a családias légkörben könnyebben teljesítik a szülők és a pedagógusok által megfogalmazottelvárásokat.

Óvodánk

bemov1112haAz óvodánkban négy, vegyes életkorú csoportban folyik a gyermekek nevelése. Ez biztosítja a családias légkört, hiszen lehetőség van arra, hogy a testvérek egy csoportba járhassanak, így a nagyobbak számára természetessé válik a kisebbek befogadása, segítése, a példamutatás, ugyanakkor a kisebbek utánzás révén fejlődhetnek.

Nevelési rendszerünk alapja a keresztény életre nevelés. Nagy hangsúlyt fektetkünk a néphagyományok ápolására, a környezetvédelmi nevelésre. A nevelési év projektfeladatai az egyházi évre épülnek, az ünnepekhez kapcsolódó népszokások és kézművességek átszövik mindennapi tevékenységeinket is.

Iskolánk

Az iskolában – az épület sajátossága miatt - évfolyamonként egy, kis létszámú osztály található. A nyolc évfolyamos általános iskolai képzést négy évfolyamos, általános tantervű gimnáziumi képzés követi.

Intézményünkben a hétköznapokon, az ünnepeken, a hagyományok kialakításakor a katolikus értékrend közvetítésére törekszünk. A katolikus iskola azért tanít és nevel, hogy belülről alakítsa az embert, mert minden tudás, mely mögött nem áll biztos erkölcsi háttér, holt tudássá lesz.

bemis1314Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a közösségfejlesztésre, mert úgy gondoljuk, hogy a közös élményeken keresztül kialakult közös szokások fontos szociális értékek hordozói, és megalapozói az egészséges és hosszan tartó emberi kapcsolatoknak.

A tanórán kívüli foglalkozások között többek között kézműves, rajz, informatika, természettudományi szakkörök, sportkör és énekkar találhatók. Intézményünk helyet biztosít az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola néhány tanszakának. Így diákjainknak lehetősége van helyben furulya, hegedű, gitár, zongora valamint szolfézs tanulására is.

Az alsó tagozaton a harmadik osztálytól tanítjuk az első idegen nyelvet.

Az 9. évfolyamtól kezdődően pedig:
- az első idegen nyelv oktatása emelt szinten (angol és német nyelv; heti 5 órában) történik. Célunk az előrehozott érettségire, illetve középfokú nyelvvizsgára való felkészítés;
- az informatika oktatása emelt óraszámban (9-10 évf. heti két óra, 11. évf. heti 1 óra) valósul meg. Célunk a tanulóinkat felkészíteni a 10. évfolyam végére ECDL vizsgára, majd a 11. évfolyam végén az előrehozott érettségi vizsgára;
- pénzügyi és gazdasági ismeretek tantárgyat oktatunk (9-10. évfolyamon);
- a mozgókép és médiaismeret tantárgyat kiemelten oktatjuk (11-12. évfolyamokon a művészetek tantárgycsoporton belül).
- a 9-11. évfolyamoknak saját szervezésű tanulmányi vizsgát tartunk, ahol az érettséginek megfelelő feladattípusokkal és vizsgahelyzetekkel kérjük számon diákjaink aktuális tudását. A 9. évfolyamon hittan, a 10. évfolyamon idegen nyelv, matematika, informatika, a 11. évfolyamon magyar nyelv és irodalom valamint történelem tantárgyakból vizsgáznak.

A gimnáziumban igény esetén valamennyi tantárgyból tartunk emelt szintű érettségire való felkészítő órákat.