Intézményünk fenntartója az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye. A Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Békásmegyer-Ófaluban nyugodt, családias környezetében található. Egységes szerkezetű képzést biztosítunk az óvodás kortól egészen az érettségi letételéig.

A keresztény nevelés célkitűzése, hogy megteremtse a szeretet légkörét a közösségben, segítse a fiatalokat abban, hogy személyiségük kibontakozzék a nevelés és az oktatás szoros egységében. Mindez hatékonyan és hitelesen csak úgy történhet, ha az óvoda-iskola és a szülői ház a kölcsönös bizalom légkörében, folyamatosan együttműködik, mivel a szülő, a gyermek és a pedagógus egymásra utalt munka-társak.

Alapvetően a vallásukat gyakorló, katolikus családok gyermekeinek kívánunk megfelelő közeget biztosítani szellemi-lelki fejlődésükhöz, de örömmel fogadunk minden olyan gyermeket, akinek szülei elfogadják iskolánk világnézetét, valamint a keresztény szellemű nevelést gyermekük számára.

Intézményünk nevelőtestülete elsősorban katolikus elkötelezettségű, felkészült, jó szakemberekből áll, akikre az új módszerek iránti nyitottság jellemző.

Célunk hogy magas szakmai színvonal mellett biztosítsuk a gyermekek és fiatalok vallásos nevelését és ezen keresztül olyan embereket neveljünk, akik képesek a mai globalizálódó világban eligazodni, de az információáradatból igényesen, keresztény szellemiséggel szelektálnak.

Igyekszünk olyan légkört teremteni, amelyben a tanulóink otthon érzik magukat, és ebben a családias légkörben könnyebben teljesítik a szülők és a pedagógusok által megfogalmazott elvárásokat.

Az óvodánkban négy, vegyes életkorú csoportban folyik a gyermekek nevelése. 

Az iskolában – az épület sajátossága miatt - évfolyamonként egy, kis létszámú osztály található. A nyolc évfolyamos általános iskolai képzést négy évfolyamos, általános tantervű gimnáziumi képzés követi.

Az óvoda sajátosságai:

Az óvodánk nagy hangsúlyt fektetkünk a néphagyományok ápolására, a környezetvédelmi nevelésre. A nevelési év projektfeladatai az egyházi évre épülnek, az ünnepekhez kapcsolódó népszokások és kézművességek átszövik mindennapi tevékenységeinket is.

Az iskola tanulmányi sajátosságai:

A tanórán kívüli foglalkozások között többek között kézműves, rajz, informatika, természettudományi szakkörök, sportkör és énekkar találhatók.

Harmadik osztálytól tanítjuk az első idegen nyelvet.

Az 9. évfolyamtól kezdődően:

- Az első idegen nyelv oktatása emelt szinten (angol és német nyelv; heti 5 órában) történik. Célunk az előrehozott érettségire, illetve középfokú nyelvvizsgára való felkészítés.

- Az informatika oktatása emelt óraszámban (9-10 évf. heti két óra, 11. évf. heti 1 óra) valósul meg. Célunk a tanulóinkat felkészíteni a 10. évfolyam végére ECDL vizsgára, majd a 11. évfolyam végén az előrehozott érettségi vizsgára.

- Pénzügyi és gazdasági ismeretek tantárgyat oktatunk (9-10. évfolyamon),

- Mozgókép és médiaismeret tantárgy kiemelten oktatjuk (11-12. évfolyamokon a művészetek tantárgycsoporton belül).

- A 9-11. évfolyamoknak saját szervezésű tanulmányi vizsgát tartunk, ahol az érettséginek megfelelő feladattípusokkal és vizsgahelyzetekkel kérjük számon diákjaink aktuális tudását. A 9. évfolyamon hittan, a 10. évfolyamon idegen nyelv, matematika, informatika, a 11. évfolyamon magyar nyelv és irodalom valamint történelem tantárgyakból vizsgáznak.

A Gimnáziumban igény esetén valamennyi tantárgyból tartunk felvételi előkészítőt.