Intézményünkről röviden

 

A Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Békásmegyer-Ófaluban nyugodt, családias környezetében található. Egységes szerkezetű képzést biztosítunk az óvodás kortól egészen az érettségi letételéig. Fenntartónk az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF).

A keresztény nevelés célkitűzése, hogy megteremtse a szeretet légkörét a közösségben, segítse a fiatalokat abban, hogy személyiségük kibontakozzék a nevelés és az oktatás szoros egységében. Mindez hatékonyan és hitelesen csak úgy történhet, ha az óvoda-iskola és a szülői ház a kölcsönös bizalom légkörében, folyamatosan együttműködik, mivel a szülő, a gyermek és a pedagógus egymásra utalt munkatársak.

Alapvetően a vallásukat gyakorló, katolikus családok gyermekeinek kívánunk megfelelő közeget biztosítani szellemi-lelki fejlődésükhöz, de örömmel fogadunk minden olyan gyermeket, akinek szülei elfogadják iskolánk világnézetét, valamint a keresztény szellemű nevelést gyermekük számára.

Intézményünk nevelőtestülete elsősorban katolikus elkötelezettségű, felkészült, jó szakemberekből áll, akikre az új módszerek iránti nyitottság jellemző.

Célunk hogy magas szakmai színvonal mellett biztosítsuk a gyermekek és fiatalok vallásos nevelését és ezen keresztül olyan embereket neveljünk, akik képesek a mai globalizálódó világban eligazodni, de az információáradatból igényesen, keresztény szellemiséggel szelektálnak.

Igyekszünk olyan légkört teremteni, amelyben a tanulóink otthon érzik magukat, és ebben a családias légkörben könnyebben teljesítik a szülők és a pedagógusok által megfogalmazott elvárásokat.

Óvodáink 

bemov1112haAz óvodánikban vegyes életkorú csoportokban folyik a gyermekek nevelése. Ez biztosítja a családias légkört, hiszen lehetőség van arra, hogy a testvérek egy csoportba járhassanak, így a nagyobbak számára természetessé válik a kisebbek befogadása, segítése, a példamutatás, ugyanakkor a kisebbek utánzás révén fejlődhetnek.

Nevelési rendszerünk alapja a keresztény életre nevelés. Nagy hangsúlyt fektetkünk a néphagyományok ápolására, a környezetvédelmi nevelésre. A nevelési év projektfeladatai az egyházi évre épülnek, az ünnepekhez kapcsolódó népszokások és kézművességek átszövik mindennapi tevékenységeinket is.

Iskolánk

Az iskolában – az épület sajátossága miatt - évfolyamonként egy, kis létszámú osztály található. A nyolc évfolyamos általános iskolai képzést négy évfolyamos, általános tantervű gimnáziumi képzés követi.

Intézményünkben a hétköznapokon, az ünnepeken, a hagyományok kialakításakor a katolikus értékrend közvetítésére törekszünk. A katolikus iskola azért tanít és nevel, hogy belülről alakítsa az embert, mert minden tudás, mely mögött nem áll biztos erkölcsi háttér, holt tudássá lesz.

bemis1314Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a közösségfejlesztésre, mert úgy gondoljuk, hogy a közös élményeken keresztül kialakult közös szokások fontos szociális értékek hordozói, és megalapozói az egészséges és hosszan tartó emberi kapcsolatoknak.

A tanórán kívüli foglalkozások között többek között kézműves, rajz, informatika, természettudományi szakkörök, sportkör és énekkar találhatók. Intézményünk helyet biztosít az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola néhány tanszakának. Így diákjainknak lehetősége van helyben furulya, hegedű, gitár, zongora valamint szolfézs tanulására is.

Az alsó tagozaton a harmadik osztálytól tanítjuk az első idegen nyelvet.

 

Az 9. évfolyamtól kezdődően az alábbi "specialitások" jellemzik az oktató-nevelő munkánkat:

a) Az első idegen nyelv oktatása emelt óraszámban (angol és német nyelv). Célunk az előrehozott érettségire, illetve egy középfokú nyelvvizsgára való felkészítés. (A diákok tanulmányi színvonalától függvényében a 10. évfolyam végén, de legkésőbb a 11. évfolyam végére elvárt követelmény).

b) Az informatika oktatása. A digitális kultúra tantárgy keretében célunk tanulóinkat felkészíteni a 10. évfolyam végére az ECDL vizsgára, majd a 11. évfolyam végén az előrehozott érettségi vizsga letételére.

c) 9-12. évfolyamokon külön óraszámban, csoportbontásban segítséget nyújtunk művészeti- és drámapedagógiai módszerek segítségével a tanulási képességek, az egészséges személyiség kibontakoztatásához, megerősítéséhez.

d) (Köz)gazdasági és Pénzügyi ismeretek tantárgy oktatása (11-12.. évfolyamon), amely segít eligazodni a mindennapi élet pénzügyi és gazdasági kérdéseiben.

e) Mozgókép és médiaismeretet kiemelt oktatása (12. évfolyamokon a művészetek tantárgycsoporton belül).

f) A 9-11. évfolyamoknak saját szervezésű tanulmányi vizsgát tartunk, ahol az érettséginek megfelelő feladattípusokkal és vizsgahelyzetekkel kérjük számon diákjaink aktuális tudását. A 9. évfolyamon magyar nyelv és hittan, a 10. évfolyamon idegen nyelv, matematika, informatika, a 11. évfolyamon magyar irodalom és történelem tantárgyakból vizsgáznak.

g) Azoknak a diákoknak, akik nem természettudományos területen tanulnak majd tovább, a  Nemzeti alaptanterv a 11. évfolyamon heti két órában újabb természettudományos tárgy tanulását írja elő. Iskolánk "Az ember és környezete" című integrált természettudományos program keretében valósítja meg a tanulók ismereteinek bővítését. A program tananyagának témakörei az ember és környezete komplex viszonyrendszere köré épülnek.

A gimnáziumban igény esetén valamennyi tantárgyból tartunk emelt szintű érettségire való felkészítő órákat.