A jelentkezés és a felvétel rendje

 

Mit kell tudni a jelentkezésről és a felvételről általánosan?

Az óvodai/tanulói jogviszony a jelentkezés után felvétel vagy átvétel útján keletkezik. (Felvétel: az adott intézménytípusba történő első belépéskor. Átvétel: egyik intézményből a másikba történő jelentkezés esetén.) A felvételről vagy átvételről minden esetben az intézmény vezetője (igazgató) dönt.
A jelentkezés nem jelenti automatikusan a jogviszony létrejöttét is! A gyermeket elsősorban abba az intézménybe kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az intézményünknek nincs körzethatára, így ilyen jellegű felvételi kötelezettsége nincsen! Az óvodai/tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre.
Fontos tudni, hogy a jelentkezéssel járó jogokat a szülők közösen gyakorolják, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
Az intézményünk világnézeti tekintetben elkötelezett, ezért alapvető szempont, hogy a szülő és a gyermek  elfogadja a katolikus értékrendet, az intézmény pedagógiai programját és együttműködjön annak megvalósításában.

 

 Az óvoda- és a tankötelezettség fogalma

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (azaz szeptember 1-jétől) óvodakötelessé válik, így  legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, a tanév kezdő napjától (azaz szeptember 1-jétől) tankötelessé válik, iskolába azonban csak akkor mehet, ha az óvoda kiadja az iskolaérettségi igazolást. Amennyiben az óvodavezető véleménye alapján a gyermek  még nem iskolaérett, további egy évet járhat még óvodába. A további óvodában maradásról már szakértői bizottságnak kell döntenie. A tankötelezettség annak a tanévnek a végén jár le, amelyikben a tanuló betölti a 16. életévét.

 Az felvételi eljárásokról (államilag előírt eljárások)

Óvoda: A felvételhez az előjegyzés államilag meghatározott időpontja általában április végén, május elején van, de óvodánkban a túljelentkezések miatt már márciusban szülői tájékoztatót tartunk a felvétel menetéről. Az óvodakötelessé váló, de az óvodai jelentkezésre meghatározott időpontban még bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.
1. évfolyam: Az óvodából 1. osztályba történő felvételi eljárás államilag kiírt időpontban zajlik, az eljárásról szülői értekezletet januárban tartunk. Iskolánk január elejétől Manótanoda címmel iskola-előkészítő foglakozásokat tart március közepéig azoknak a gyermekeknek, akik hozzánk szeretnének beiratkozni. A foglalkozásokon való rendszeres megjelenés lehetőséget teremt a pedagógusoknak, szülőknek és gyermekeiknek, hogy megismerjék egymást és a jelentkezés pozitív elbírálására. 
9. évfolyam: A középiskolai felvételi eljárás államilag előírt rendszerben zajlik, amelyről a felvételi tájékoztatót az iskolák október 31-ig teszik közzé a honlapjukon.

A gyermek intézményünkbe történt felvételéről - az óvodai és az 1. osztályos felvételi eljáráskor - a lakóhely szerinti körzetileg illetékes intézményt is értesíteni kell.

 

 Az átvételi eljárásról(nevelési/tanév közben, másik intézményből)

Kérjük a kedves Szülőket, hogy a jelentkezés előtt gyermekükkel együtt látogassák meg az intézményt és ott személyesen találkozzanak az intézmény vezetőivel. Az óvodai felvételről és a csoportokba való beosztásról az óvodavezetővel történő egyeztetés után; az iskolai felvételről az igazgatóhelyettessel (alsósok esetében a tanítókkal)  történt egyeztetés után dönt az igazgató.
Személyes találkozó nélkül, illetve a szükséges dokumentumok hiánya esetén a felvételi kérelemről nem születik döntés és így nem áll módunkban fogadni gyermeküket. (Időpontegyeztetés a titkárságon keresztül történik.) Az iskolába történő átjelentkezéskor tanulónak az iskola pedagógiai programjában meghatározott követelmények alapján összeállított szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult.

 

Felvételi szempontjaink

Alapvető szempont, hogy a szülők gyakorolják vallásukat, rendelkezzenek plébánosi/lelkipásztori ajánlással, elfogadják intézményünk értékrendjét, az intézmény pedagógiai programját, és együttműködjenek annak megvalósításában.

 

A jelentkezéshez szükséges iratok:

- kitöltött jelentkezési lap - óvodai , iskolai
- a  gyermek és a szülők okiratai (lakcímkártya, TAJ kártya, személyi igazolvány)
- pedagógiai és egyéb szakértői bizottságok által kiadott dokumentumok
- lelkipásztori, plébánosi ajánlás

- óvoda esetén: -  bölcsődéből óvodába jelentkező gyermekeknek bölcsődei igazolás
- iskola esetén:  - az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt (tanév közben hiteles másolatát);
                            - az aktuális nevelési év tájékoztató füzetét, ellenőrzőjét (nyári szünidőben is!);

 

A jelentkezés helye:

    A vezetőkkel történt személyes találkozó után az intézmény titkárságán (1038 Budapest, Templom utca 5.) munkaidőben 8-15 óra között.