A jelentkezés és a felvétel rendje

 

Mit kell tudni a jelentkezésről és a felvételről általánosan?

Az óvodai/tanulói jogviszony a jelentkezés után felvétel vagy átvétel útján keletkezik. (Felvétel: az adott intézménytípusba történő első belépéskor. Átvétel: egyik intézményből a másikba történő jelentkezés esetén.) A felvételről vagy átvételről minden esetben az intézmény vezetője (igazgató) dönt.
A jelentkezés nem jelenti automatikusan a jogviszony létrejöttét is! A gyermeket elsősorban abba az intézménybe kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az intézményünknek nincs körzethatára, így ilyen jellegű felvételi kötelezettsége nincsen! Az óvodai/tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre.
Fontos tudni, hogy a jelentkezéssel járó jogokat a szülők közösen gyakorolják, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
 

Felvételi szempontjaink

Alapvetően a vallásukat gyakorló, katolikus családok gyermekeinek kívánunk megfelelő közeget biztosítani a nyugodt tanuláshoz. Az egyházi iskoláknak a köznevelési törvény /31§.(2)a/ lehetőséget biztosít a világnézeti elkötelezettség vizsgálatára, ezért kérünk a jelentkező tanulóktól plébánosi/lelkipásztori ajánlást. Ennek hiánya nem kizáró ok, de ebben az esetben is a legalapvetőbb elvárásunk, hogy a jelentkező és családja elfogadja a katolikus értékrendetaz intézmény pedagógiai programját és együttműködjenek annak megvalósításában, amit a szülők a jelentkezési lapon aláírásukkal is megerősítenek.

 

 Az óvoda- és a tankötelezettség fogalma

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (azaz szeptember 1-jétől) óvodakötelessé válik, így  legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, a tanév kezdő napjától (azaz szeptember 1-jétől) tankötelessé válik, iskolába azonban csak akkor mehet, ha az óvoda kiadja az iskolaérettségi igazolást. Amennyiben az óvodavezető véleménye alapján a gyermek  még nem iskolaérett, további egy évet járhat még óvodába. A további óvodában maradásról már szakértői bizottságnak kell döntenie. A tankötelezettség annak a tanévnek a végén jár le, amelyikben a tanuló betölti a 16. életévét.

 

Az FELVÉTELI eljárásról  (államilag előírt kötelező eljárások)

Ezekről az eljárásokról a honlap kezdő oldalán az aktuális időszakokban külön értesítéseket is közzé teszünk.

Óvoda: A felvételhez az előjegyzés államilag meghatározott időpontja általában április végén, május elején van, de óvodánkban a túljelentkezések miatt már márciusban szülői tájékoztatót tartunk a felvétel menetéről. Az óvodakötelessé váló, de az óvodai jelentkezésre meghatározott időpontban még bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.

A jelentkezők számára - a munkatervüknben meghatározott időszakban - nyílt napokat tartunk. Ezeken az alkalmakon lehetősége van a jelentkező gyermeknek és a szüleinak benyomást szerezni az óvodai életünkről, illetve a pedagógusainknak is lehetősége nyílik a családok megismerésére. Az ilyen találkozó nélkül a gyermek jelentkezését automatikusan elutasítjuk. 

1. évfolyam: Az óvodából 1. osztályba történő felvételi eljárás államilag kiírt időpontban zajlik, az eljárásról, a jelentkezés feltételeiről, az intézményi elvárásokról januárban szülői értekezletet tartunk. 

Iskolánk január elejétől Manótanoda címmel iskola-előkészítő foglakozásokat indít március közepéig azoknak a gyermekeknek, akik hozzánk szeretnének beiratkozni. A foglalkozásokon való rendszeres megjelenés lehetőséget teremt a pedagógusoknak, szülőknek és gyermekeiknek, hogy megismerjék egymást és ezért feltétele a jelentkezés pozitív elbírálásának. A manótanoda végén - a tapasztalataink alapján  bíráljuk el a jelentkezési kérelmeket, amiről a szülőket értesítjük. Az államilag kiírt áprilisi beiratkozásra így már csak azokat a szülőket várjuk, akik erről tőlünk értesítést kaptak. 

9. évfolyam: A középiskolai felvételi eljárás államilag előírt rendszerben és határidőkkel zajlik. Ennek az első lépése a felvételi tájékoztatók közzététele október 31-ig a középiskolák honlapján. 

Maga a felvételi folyamat több szakaszra osztható:
A központi írásbeli időszaka: 
November közepén megjelenik az Oktatási Hivatal holapján a központi írásbelit szervező intézmények listája. A listából kiválasztott intézményben kell jelentkezni az OH honlapjáról letölthető - kizárólag a központi írásbelire szóló - jelnetkezési lap benyújtásával. A központi írásbeli általában január végén zajlik, majd az azt követő héten történik a kijavított dolgozatok megtekintése.
A jelentkezés és a felvételi időszaka: A továbbtanulásra kiválasztott középiskolákba történő  jelentkezés a gyermek saját általános iskoláján keresztül  zajlik. Az OH által kiadott jelentkezési lapot az OH-nak, az adatlapokat, valamint a központi írásbeli eredményét tartalmazó dokumentumokat az általános iskola továbbítja a megjelölt középiskolák felé február közepéig. Február második felében kezdődnek a szóbeli beszélgetések, vizsgák a középiskolában, melyekre a tanulókat az iskolák saját beosztásaik alapján hívják be.
A rangsorolás időszaka: A középiskolák a szóbeli időszak végén közzé teszik a hozzájuk jelentkezettek listáját. Ezek listák az esetek nagy többségében már a felvételi eredmények alapján kialakított rangsort mutatják, hogy a jelentkezők könnyebben tudjanak tájékozódni, tervezgetni. A listák megjelenését követően a jelentkezőknek lehetőségük van - egy alkalommal - a jelentkezési lapon megadott intézményi sorrendet megváltoztatni és ezt jelezni a saját általános iskoláján keresztül az Oktatási Hivatalnak. A középiskoláktól és a jelentkezőktől megkapott adatok alapján az OH kialakítja a középiskolák felvételi eredményeit. Az eredményekről (felvételről és elutasításról) a középiskolák külön értesítik a jelentkezőket.
A rendkívüli felvételi eljárás időszaka: Azok a középiskolák, ahol nem teltek be a felvételi keretszámok, rendkívüli felvételi eljárást kell kiírniuk. Ez a z időszak május elejétől június közepéig zajlik. A szabadon maradt helyekre azok a tanulók jelentkezhetnek, akiket valamilyen okból nem vettek fel sehová. Az iskolák a felvételi eljárás időszakát szükség esetén augusztus 31-ig meghosszabíthatják. 
A beiratkozás időszaka: A tanév vége után, június második felében kerül sor a középiskolai beiratkozásra. Amennyiben a tanuló mégis másik iskolát választ, az ügymenet megkönnyítése érdekében a beiratkozás után érdemes átjelentkezéssel a másik iskolába menni. 

  

 Az ÁTVÉTELI eljárásról (nevelési/tanév közben, nyári szünidőben másik intézményből)

Kérjük a kedves Szülőket, hogy a jelentkezés előtt gyermekükkel együtt látogassák meg az intézményt és ott személyesen találkozzanak az intézmény vezetőivel. Az óvodai felvételről és a csoportokba való beosztásról az óvodavezetővel történő egyeztetés után; az iskolai felvételről az igazgatóhelyettessel (alsósok esetében a tanítókkal)  történt egyeztetés után dönt az igazgató.
Személyes találkozó nélkül, illetve a szükséges dokumentumok hiánya esetén a felvételi kérelem elutasításra kerül. (Időpontegyeztetés a titkárságon keresztül történik.) Az iskolába történő átjelentkezéskor a tanulónak az iskola pedagógiai programjában meghatározott követelmények alapján összeállított szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult.

 

A jelentkezéshez szükséges iratok:

- kitöltött jelentkezési lap - óvodai , iskolai
- a  gyermek és a szülők okiratai (lakcímkártya, TAJ kártya, személyi igazolvány)
- pedagógiai és egyéb szakértői bizottságok által kiadott dokumentumok
- lelkipásztori, plébánosi ajánlás

- óvoda esetén: -  bölcsődéből óvodába jelentkező gyermekeknek bölcsődei igazolás
- iskola esetén:  - az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítvány (tanév közben hiteles másolata);
                            - az aktuális nevelési év tájékoztató füzete, teljes(!) ellenőrzője (nyári szünidőben is!);

 

A jelentkezés helye:

    A vezetőkkel történt személyes találkozó után az intézmény titkárságán (1038 Budapest, Templom utca 5.) munkaidőben 8-15 óra között.